ZASTUPOVÁNÍ V SOUDNÍCH A SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH

  • před soudy v občanskoprávním řízení (vypracování návrhů na zahájení řízení /žalob/, na předběžná opatření, na zajištění důkazu, na výkon rozhodnutí, řádné a mimořádné opravné prostředky, atd.)
  • ve správních řízeních, tj. zejména v řízení před katastrálními, pozemkovými, celními, živnostenskými úřady, v přestupkových, stavebních a územních řízeních
  • v rozhodčích řízeních, včetně vypracování rozhodčích smluv a doložek, rozhodčí smlouvy s cizím prvkem
  • v dobrovolných (nedobrovolných) dražbách
  • v řízení dle zákona č. 150/2000 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších změn a doplňků
© APREX SOFTWARE s.r.o., 2007